نحوه امتحان

بجز هفته ابتدایی ترم، هر هفته مقداری معین که از قبل برای امتحان تعیین شده است، امتحان گرفته می شود. این مقدار که هر هفته امتحان گرفته می شود در پایان ترم دوباره مورد امتحان قرار می گیرد. به این ترتیب دانشجو دو فرصت برای نمره گرفتن از هر بخش معین شده را دارد. اگر دانشجو از نمره بخش تعیین و امتحان گرفته شده در هر هفته راضی باشد، برای پایان ترم می تواند دیگر آن بخش را از لیست آنچه باید بخواند حذف نماید. اما اگر دانشجو از نمره یک هفته خویش راضی نباشد، یا به هر دلیلی (مثلا غیبت) نمره آن هفته را نگرفته است، آنگاه می تواند این بخش را در پایان ترم مجدداً امتحان دهد. هر یک از نمرات دانشجو (نمره یک بخش در همان هفته خود، یا نمره همان بخش در امتحان پایان ترم) که بیشتر باشد، همان نمره به عنوان نمره نهایی وی ثبت خواهد شد.

برای مثال تصور نمایید که در یک ترم، 16 هفته کلاسی برای یک درس دو واحدی برگزار شده و هر هفته، امتحانی برگزار شده و در هر امتحان 10 صفحه باید مطالعه می شده است و استاد به ازای هر امتحان قصد دارد 1 نمره به دانشجو بدهد و 40 صفحه نیز برای امتحان نهایی معرفی نموده است تا تکلیف 4 نمره باقی مانده مشخص شده باشد. اکنون یک دانشجو داریم که هر 16 جلسه را امتحان داده است. طبیعتاً این دانشجو تنها باید 40 صفحه تعیین شده برای امتحان پایان ترم را مطالعه نماید. اما اگر دانشجویی مثلاً در هفته 7 و 11 غیبت نموده است یا در این دو هفته نمره مطلوبی از امتحان به دست نیاورده است و قصد دارد آن ها را مجدداً امتحان دهد، باید علاوه بر آن 40 صفحه، صفحات تعیین شده برای آن هفته ها (یعنی هفته 7 و 11) که 20 صفحه می شود را نیز برای پایان ترم بخواند.

همان گونه که پیداست دانشجو باید دقیقاً بداند که در هر هفته چه صفحاتی از کتاب برای امتحان معین شده است تا در پایان ترم تکلیف خویش در خصوص صفحات مقرر برای پایان ترمش را بداند. همان گونه که باید از نمره ای که هر هفته به دست آورده است نیز مطلع گردد. و همچنین استاد باید در برگه امتحان پایان ترم هر سوال را با صفحاتی که این سوال از آن طرح شده است، مشخص و مجزا سازد تا هر دانشجویی سوال مربوط به بخشی را که می خواهد مجددا آن را امتحان دهد، تشخیص دهد. برای نمونه در مثال فوق با برگه ای 20 سوالی در امتحان پایان ترم مواجه خوهیم بود که جلوی هر سوال در پرانتز 10 صفحه از صفحات کتاب مشخص شده است و هر دانشجو با علم به این که نمره غیر قابل قبول او از کدام 10 صفحه بوده است، به پاسخ گویی سوالی مبادرت می ورزد که مختص به همان 10 صفحه است.

توجه: اطلاع رسانی در مورد نمره هر هفته دانشجویان در هفته بعد انجام خواهد گرفت. در این زمینه لطف نموده در غیر این ساعت حتی المقدور درب اتاق استاد آفتابی نشوید.

توجه: این وظیفه خود دانشجوست که بداند در کدام هفته نمره مطلوبی اخذ نکرده است و صفحات تعیین شده برای آن هفته چه صفحاتی بوده است. برای جلوگیری از هرگونه فراموشی در این زمینه، صفحات مربوطه (که قرار است آن ها را در پایان ترم مجددا امتحان دهید) را یادداشت نمایید. آخر ترم نیایید درب اتاق تا شناسنامه ترم شما را بخوانم. توجه نمایید که استاد یک نفر است و شما 100 نفر و از عهده و زمان بندی محدود استاد بر نمی آید که به همه شما بزرگواران فراموش کار وقتی جهت بررسی این که چه نمره بدی در کدام هفته گرفته اید و کدام صفحات مختص به آن هفته بوده اند، اختصاص دهد.

توجه: از کسی در طی ترم امتحان هفته های پیشین را مجددا امتحان نخواهم گرفت.

توجه: این طرح به این جهت ریخته شده است که دانشجو اولا انگیزه داشته باشد تا هر هفته به مطالعه بپردازد (با توجه به خذفی بودن هر بخش که در آن هفته امتحان گرفته می شود) و همچنین بازار گفت و گو در کلاس، با توجه به این که احتمالا درصد بیشتری از دانشجویان با مطالعه به کلاس خواهند آمد، گرم باشد.

/ 0 نظر / 174 بازدید