استاد راهنما و مشاور

استاد راهنما در پایان نامه نقش نظارتی را ایفا می نماید. بخش نظارتی هر کار معمولاً 30 درصد کار را شامل می شود. دانشجو مطالب را مطالعه، دسته بندی، تحلیل و نهایتاً نگارش می نماید و استاد راهنما عمدتاً راه گردآوری و نحوه تنظیم مطالب و نگارش و تدوین و ارائه آن را به او نشان می دهد. یادتان باشد که نشان دادن راه غیر از پیمودن راه است. پس آنکس که همواره باید قلم بدست باشد، دانشجوست.

و اما استاد مشاور. استاد مشاور علی رغم باور غلط بسیاری از دانشجویان، تا آنجا که من شنیده ام، مشاور استاد راهنما است و نه مشاور دانشجو. یعنی اگر استاد راهنما و دانشجو در موردی به نتیجه نرسیدند، استاد راهنما آن مورد را با استاد مشاور به مشورت می گذارد. پس استاد راهنماست که باید به استاد مشاور مستقیماً مراجعه نماید و نه دانشجو.

نکته: تصمیم گیری نهایی در خصوص مفاد پایان نامه پس از مشورت استاد راهنما با دانشجو از یک طرف و مشورت او با استاد مشاور از طرف دیگر، با استاد راهنماست و نه کس دیگر.

/ 0 نظر / 212 بازدید