موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارشد

در این پست لیستی از موضوعات پشنهادی اساتید دانشکده ادبیات که به نحوی مرتبط با فلسفه و کلام اسلامی است، با توافق و هماهنگی با گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه بیرجند، قرار داده می شود تا دانشجوی این رشته، در این مرکز، ذهنیت بیشتری در باب تنوع موضوعاتی که می تواند به عنوان موضوع پایان نامه انتخاب نماید، به دست آورد.

نکته: طرح این موضوعات هرگز در تعارض با پیشنهادات خودِ دانشجو نخواهد بود.

نکته: در مشورت گرفتن در باب هر یک از موضوعات مطروحه، به استاد پیشنهاد کننده مراجعه نمایید.

 

موضوعات پیشنهادی

دکتر سمیه حمیدی

(گروه حقوق و علوم سیاسی)

 • مدینه فاضله در اندیشه سیاسی فیلسوفان دوره میانه (غزالی ،فارابی ابن سینا..)
 • جایگاه اراده از منظر متکلمین مسلمانان
 • چیستی مفهوم سعادت از منظر فلاسفه دوره میانه (فارابی،اسکویه،غزالی)
 • جایگاه حکمت عملی در اندیشه فلاسفه (فارابی،ابن سینا...)
 • جایگاه عرفان در اندیشه فیلسوفان مسلمان
 • جایگاه سیاست در عرفان اسلامی (سهروردی،...)
 • مرگ از دیدگاه متکلمین مسلمانان
 • چیستی مفهوم هویت از منظر فلاسفه مسلمان
 • جایگاه برهان نظم در اندیشه فلاسفه مسلمانان
 • جایگاه مفهوم حسن و قبح عقلی در اندیشه سیاسی-اجتماعی متکلمین
 • مفهوم سیاست در اندیشه فیلسوفان معاصر (علامه طبا طبایی، مطهری و...)
 • نسبت اخلاق و سیاست در اندیشه فیلسوفان مسلمان
 • جایگاه ایمان در اندیشه فیلسوفان/متکلمین
 • معنای زندگی در نگاه فیلسوفان سنتی و معاصر (فارابی، ابن سینا، ملا صدرا، طباطبایی، مطهری، نصر)
 • تاثیر پذیری فیلسوفان اسلامی از نصوص دینی در ترسیم نظریه سیاسی-اجتماعی
 • مفهوم خدا در اندیشه متکلمین مسلمان
 • جایگاه واجب الوجود در اندیشه سیاسی فیلسوفان مسلمان
 • جایگاه حب دنیا از منظر فیلسوفان/متکلمین مسلمانان
 • بازتاب نحوه نگرش به حیات پس از مرگ در اندیشه سیاسی-اجتماعی متکلمین مسلمان
 • جایگاه پلوراسیم دینی در اندیشه فلاسفه معاصر اسلامی
 • مفهوم سیاست در اندیشه (ابن عربی و مولانا)
 • مفهوم سیاست در آثار متکلمین عصر صفوی و قاجار
 • مفهوم سیاست در اندرزنامه های سیاسی و شریعت نامه های سیاسی دوره میانه
 • مفهوم سیاست در اندیشه خواجه نظام الملک
 • تاثیر تحولات سیاسی اجتماعی بر فراز و فرود فلسفه در ایران دوره میانه
 • تاثیر قدرت سیاسی بر فراز و فرود کلام اسلامی در ایران دوره میانه (با تکیه بر دانش قدرت فوکو)
 • تحول گفتمان کلام اسلامی در ایران معاصر
 • تاثیر تحولات سیاسی-اجتماعی بر کانون های فلسفه در ایران
 • بررسی بسترهای سیاسی اجتماعی رشد و گسترش تصوف در ایران
 • بازتاب شرایط سیاسی و اجتماعی عصر مغول بر رشد تصوف در ایران
 • بازتاب ورود مفاهیم فلسفه غرب بر فلسفه وکلام اسلامی در عصر مشروطه
 • بررسی روابط متکلمین و ساختار قدرت در ایران عصر صفوی
 • مقایسه وضعیت کلام اسلامی در عصر صفوی و قاجار
 • جایگاه سیاست در اندیشه امام خمینی
 • مقایسه اندیشه اکویناس و ابن رشد
 • بازتاب نظریه عالم مثل افلاطون بر فیلسوفان مسلمان
 • فلسفه آفرینش از دیدگاه نهج البلاغه
 • فلسفه آفرینش از دیدگاه فیلسوفان مسلمان
 • نسبت دین  و سیاست از نگاه فلاسفه دوره میانه
 • مفهوم سعادت از دیدگاه فلاسفه اسلامی
 • مفهوم سعادت از دیدگاه متکلمین مسلمان
 • مفهوم سعادت از دیدگاه علامه جعفری،علامه طباطبایی
 • مفهوم عقلانیت در نگرش فلاسفه مسلمان
 • مفهوم عدالت در نگرش فلاسفه مسلمان
 • بازتاب مفهوم عدالت در نگرش متکلمین مسلمان
 • مقایسه اندیشه های کلامی علامه جعفری، علامه طباطبایی
 • نسبت میان اخلاق و دین در نگرش فلاسفه معاصر
 • جایگاه نبوت در اندیشه فیلسوفان مسلمان (فارابی، ابن سینا، ملاصدرا یا دیگر فلاسفه اسلامی)
 • تاثیر نهج البلاغه بر حکمت متعالیه
 • نسبت عقل و دین در نهج البلاغه
 • جایگاه کارگزاران سیاسی در نهج البلاغه
 • چیستی مفهوم سیاست در نهج البلاغه
 • آراء و اندیشه سیاسی اجتماعی علامه حلی
 • مقایسه مبانی انسان شناسی شهید مطهری و علامه طباطبایی
 • مبانی انسان شناسی فلاسفه مسلمان (فارابی، ابن سینا، ملاصدرا...)
 • جایگاه عقل در اندیشه سید حسین نصر
 • بازتاب تصوف در فلسفه اسلامی معاصر (نصر...)
 • بازتاب نظری عرفان ابن عربی بر فلسفه اسلامی
 • بازتاب اندیشه هگل بر فلسفه اسلامی معاصر
 • بازتاب اندیشه هایدگر بر فلسفه اسلامی معاصر(فردید، نصر...)
 • بازتاب اگزیستانسیالیسم هایدگر و اصالت وجود در اندیشه اسلامی
 • نسبت آرمان گرایی و واقع گرایی در اندیشه فارابی
 • بازتاب انقلاب مشروطه بر علم کلامی و فلسفه
 • مجادلات کلامی متکلمین در خصوص مشروطه
 • تاثیر حوزه جبل عامل بر کلام اسلامی در ایران
 • نسبت دین و سیاست در اندیشه متکلمین صفوی وقاجار
 • مفهوم هویت در نهج البلاغه
 • مفهوم سیاست از منظر نهج البلاغه
 • مفهوم امنیت از منظر نهج البلاغه
 • سیمای کارگزاران حکومتی از منظر نهج البلاغه
 • مردم سالاری دینی از منظر نهج البلاغه
 • جایگاه امنیت در اندیشه کلام اسلامی
 • مفهوم غایت در اندیشه غرب و اسلام
 • مقایسه جایگاه اخلاق در اندیشه کانت و ملاصدرا
 • جایگاه سیاست عملی در اندیشه خوجه نصیر الدین طوسی
 • مفهوم تساهل و مدارا در کلام اسلامی
 • بازتاب اندیشه های ایران شهری در فلسفه اسلامی دوره میانه
 • تحلیل گمان مفهوم سیاست در اخلاق ناصری و سیاست نامه خواجه نظام الملک
 • مشروعیت سیاسی از نگاه متکلمین دوره میانه
 • تساهل دینی در نگاه متکلمین مسلمان
 • نسبت دین و سیاست در فلسفه علامه جعفری و شهید مطهری
 • رابطه سعادت و سیاست در نگرش فیلسوفان دوره میانه
 • بازتاب ایده های کلامی در اندرز نامه های دوره میانه
 • بازتاب جایگاه عقل در اندرز نامه های دوره میانه
 • نحوه گسست از متا فیزیک به فیزیک در فلسفه اسلامی معاصر
 • الهیات سیاسی (فارابی، ابن سینا، ملاصدرا...)
 • چیستی مفهوم مدینه در اندیشه فلاسفه دوره میانه (فارابی، عامری...)

 

موضوعات پیشنهادی

دکتر سید محمد رضوی

(گروه حقوق و علوم سیاسی)

 • تاثیر قواعد فلسفی بر آراء اصولی محقق اصفهانی
 • تاثیر قواعد فلسفی بر آراء اصولی مرحوم مظفر
 • فلسفه فقه از دیدگاه امام علی ع در نهج البلاغه
 • تاثیر دیدگاه های عرفانی بر آرای فقهی علامه طهرانی
 • تاثیر نظرات کلامی بر اصول فقه
/ 0 نظر / 1211 بازدید